برنامه ریزی جهت دستیاران جدیدالورود

برنامه ریزی جهت دستیاران جدیدالورود

27 5 1388

در خصوص برنامه ریزی حهت دستیاران زنان که به بخش بیمارستان امام خمینی (ره) - بیمارستان ولیعصر (عج) معرفی میگردند . در تاریخ های 2 و 3 شهریور ماه در ساعات ادراری به معاونت آموزشی مجتمع مراجعه نمایند


منبع:گروه زنان و زایمان دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0