گروه سالمند شناسی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوان بزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
4 مرداد 1400
سومین ژورنال کلاب گروه سالمند شناسی
14 تیر 1400
صورتجلسه اعتباربخشی
13 تیر 1400
همایش ملی سلامت سالمندی
6 تیر 1400
صورتجلسه اعتباربخشی
30 خرداد 1400
صورتجلسه اعتباربخشی
19 اردیبهشت 1400
واکسیناسیون دانشجویان گروه سالمند شناسی
19 اردیبهشت 1400
دومین ژورنال کلاب گروه سالمند شناسی شنبه 1400/02/18
10 اسفند 1399
اولین ژورنال کلاب گروه سالمند شناسی شنبه 99/12/09
26 بهمن 1399
جلسه شورای گروه شنبه 99/11/25
18 آذر 1399
تاریخچه

تاریخچه

گروه سالمند شناسی دانشکده پزشکی یکی از گروههای علوم پایه می باشد.

آرشیو اخبار و مقالات