اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه طب سالمندان
مدیر دکتر فرناز اعتصام
معاون آموزشی -
معاون پژوهشی -
آدرس -