منابع آزمون ها

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
  1. Principles of Geriatric Medicine and Gerontololy, William R. Hazzard et al . The last edition
  2. Harrison’s principles of internal medicine, The last edition
  3. Up to date, Electronic database
  4. Journal of American Geriatric Society
  5. Geriatrics and Geronology International
  6. دستورالعمل های بین المللی مورد تایید هیات ممتحنه بورد طب سالمندان