شیوه نامه پایان نامه های دستیاری

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

شیوه نامه پایان نامه های دستیاری
گروه طب سالمندان دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

مقدمه
 1. با توجه به چهار ساله بودن دوره تخصصی طب سالمندان، معرفی دستیاران سال دوم به آزمون ارتقای سال ۲ به ۳ ، تنها در صورت ثبت کامل پروپوزال امکان پذیر است.
 2. دفاع از پایان نامه، از شروط معرفی به آزمون گواهینامه است.
 3. مسؤولیت اجرای صحیح روند اجرای پایان نامه از تهیه پروپوزال تا برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه به عهده استاد راهنما و با نظارت شورای پژوهشی گروه است.
 
شرایط استاد راهنما

 1. حتما از اعضای هیات علمی گروه طب سالمندان دانشگاه علوم پزشکی تهران باشد.
 2. در موارد خاص و در صورت پیشنهاد استاد راهنما و موافقت معاون پژوهشی و تایید شورای پژوهشی گروه، استاد راهنمای دوم می تواند از اعضای سایر گروه های دانشکده پزشکی یا دانشگاه ( با موافقت معاون پژوهشی دانشکده مورد نظر) باشد.
 3. براساس تبصره 1 ماده 93 قوانین پایان نامه "در دانشکده پزشکی در یک سال تحصیلی استاد راهنما نمی تواند بیش از 3 پایان نامه در مقاطع مختلف در دست اجرا داشته باشد" ولی باتوجه به تعداد محدود اعضای هیات علمی گروه طب سالمندان، این تعداد ابتدای هر سال تحصیلی و بر حسب شرایط گروه، توسط شورای پژوهشی تعیین خواهد شد.
 4. در صورتی که به هر علت استاد راهنما نتواند پایان نامه را به اتمام برسد، استاد راهنمای جدید به پیشنهاد شورای پژوهشی گروه و تایید معاون پژوهشی دانشکده، تعیین می گردد.
 
 
شرایط استاد مشاور

1. به پیشنهاد استاد راهنما، یک یا دو نفر از اعضای هیأت علمی به عنوان استاد مشاور تعیین می شوند.
2. در صورت پیشنهاد استاد راهنما و موافقت معاون پژوهشی و تایید شورای پژوهشی گروه، استاد مشاور می تواند از اعضای سایر گروه های دانشکده پزشکی یا دانشگاه ( با موافقت معاون پژوهشی دانشکده مورد نظر ) باشد.
تبصره: نظرات استاد مشاور در نهایت با توافق استاد راهنما در نگارش پایان نامه اعمال می گردد.
 
تعداد کل اساتید راهنما و مشاور هر پایان نامه

  تعداد کل اساتید راهنما و مشاورین حداکثر 4 نفر (2 نفر راهنما و 2 نفر مشاور ) است.
در شرایط خاص و با ارائه دلایل کافی از سوی استاد راهنما و موافقت شورای پژوهشی، تعداد اساتید مشاور می تواند بیش از 2 نفر باشد.
 
 
فرایند انتخاب موضوع تا دفاع از پایان نامه

 1. با توجه به چهار ساله بودن دوره تخصصی طب سالمندان و الزام ثبت پروپوزال قبل از آزمون ارتقای سال ۲ به ۳؛  تهیه برنامه زمانبندی در شروع سال تحصیلی و پایبندی به آن الزامی است.
 2. قابل ذکر است که دو نمره پایان نامه مربوط به ارائه مقاله است و دو نمره دیگر نیز به انجام کامل تمامی مراحل پیش از دفاع ( دفاع از عنوان، پروپوزال، گزارش ادواری و ... ) اختصاص دارد.
 3. دستیاران سال ۲ موظف هستند تا حداکثر ۵ ماه پس از شروع دومین سال دستیاری و ورود به بخش طب سالمندان، عنوان پایان نامه خود را انتخاب کرده و جهت تصویب به شورای پژوهشی گروه ارائه دهند.
 4. عنوان پایان نامه در جلسه ای با حضور استاد راهنما یا مشاور، معاونت پژوهشی گروه، یکی از متخصصان طب سالمندان و یکی از دیگر از اعضای هیات علمی گروه و دستیار مربوطه، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
 5. مهلت دفاع از پروپوزال در جلسه شورای پژوهشی گروه و تکمیل فرم داوری پروپوزال تا پایان فروردین ماه سال دوم خواهد بود.
  • تصویب کلی عنوان توسط شورای پژوهشی، ضمانت تایید نهایی آن در جلسه دفاع از پروپوزال نخواهد بود و تنها پس از برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال و تصویب نهایی آن، موضوع قابل ثبت می باشد.
  • اعضای شرکت کننده در جلسه دفاع از پروپوزال، همان شرکت کنندگان جلسه دفاع از عنوان خواهند بود.
  • تعیین زمان برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال توسط معاون پژوهشی گروه ( یا رابط پژوهشی مرکز مربوطه و اطلاع معاون پژوهشی گروه ) صورت میگیرد.
 6. در صورت عدم تأیید پروپوزال و نیاز به اصلاحات کلی (بنا بر تشخیص داوران)، پس از انجام اصلاحات، پروپوزال مجددا در جلسه ای مطرح و در صورت تصویب، پیگیری خواهد شد.
 7. دستیاران باید پس از تصویب پروپوزال در جلسه دفاع، نسبت به ثبت آن در سامانه پژوهشیار اقدام نمایند.
 8. استاد راهنما پس از مطالعه پروپوزال ارسالی از طریق سامانه پژوهشیار، در صورت مطابقت با اصل پروپوزال تایید شده در جلسه دفاع از پروپوزال، آن را تایید می نماید. با توجه به ضوابط فعلی معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی، تنها پس از تایید پروپوزال در پژوهشیار توسط استاد راهنما، دستیار واجد شرایط شرکت در آزمون ارتقای سال ۲ به ۳ خواهد بود.
 9. فرم ثبت پروپوزال تخصصی ( سایت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران > پژوهش > معاونت پژوهشی > واحد پایان نامه > نمونه فرم ها ) پس از تکمیل شدن توسط دستیار، باید به امضای اساتید مربوطه برسد.
 10. ارائه موارد زیر به معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی، امور پایان نامه ها، جهت ثبت قطعی پروپوزال پایان نامه ضروری است:
  • نسخه پرینت شده پروپوزال نهایی از محیط پژوهشیار
  • فرم ثبت پروپوزال تخصصی ( مورد ۵ ) تایید شده توسط اساتید مربوطه
  • فرم داوری پروپوزال
 11. دستیاران موظف هستند گزارش اولیه انجام طرح را حداکثر تا ۹ ماه پس از تصویب پروپوزال، با هماهنگی قبلی در یکی از جلسات ژورنال کلاب گروه، ارائه دهند.
نحوه ارائه این گزارش، بر اساس فرم " چگونگی ارائه گزارش پیشرفت پایان نامه " ( سایت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران > پژوهش > معاونت پژوهشی > واحد پایان نامه > نمونه فرم ها ) خواهد بود.
 
تغییر در عنوان پایان نامه، استاد راهنما و مشاور
 
 شرایط تغییر عنوان پایان نامه

 • هر دانشجو پس از ثبت موضوع پایان نامه، فقط یک بار و با ذکر دلایل منطقی از طرف استاد راهنما و با تایید شورای پژوهشی گروه و تصویب نهایی معاون پژوهشی دانشکده می تواند عنوان پایان نامه را تغییر دهد؛ در این حالت کلیه مراحل تصویب عنوان مجددا باید طی شود.
 • اصلاح عنوان پایان نامه فقط یک بار و در صورت حفظ چهارچوب مصوب اولیه در زمینه های اهداف، روش اجرا و... مقدور است و در غیر این صورت به منزله تعویض موضوع تلقی می گردد. اصلاح عنوان نیاز به تایید شورای پژوهشی گروه و تصویب نهایی معاونت پژوهشی دانشکده دارد.
 
شرایط تغییر استاد راهنما و مشاور

 • هر دانشجو فقط یک بار مجاز به تغییر استاد راهنما می باشد و این تغییر باید با موافقت طرفین و با ذکر دلایل کافی و تایید شورای پژوهشی گروه و تصویب معاون پژوهشی دانشکده باشد.
 • چنانچه استاد راهنما در مقطع خاصی (کمتر از دو پنجم مدت زمان اجرای پایان نامه) نتواند دانشجو را هدایت کند، باید به صورت کتبی و با توافق دانشجو، جانشینی را انتخاب و به تایید شورای پژوهشی گروه برساند.
 • در صورتی که طول مدت غیبت استاد راهنما بیش از دو پنجم مدت زمان اجرای پایان نامه باشد، به منزله غیبت استاد راهنما تلقی می گردد.
 • تغییر استاد مشاور باید حداکثر یک بار و به پیشنهاد استاد راهنما و یا دانشجو و با ذکر دلایل کافی و تایید شورای پژوهشی گروه و معاون پژوهشی دانشکده انجام پذیرد.
 حداقل زمان مهلت اجرای پایان نامه
 حداقل فاصله زمانی لازم بین زمان ثبت موضوع تا جلسه دفاعیه یک سال است.
 
دفاع از پایان نامه

 1. دفاع از پایان نامه اجباری و حضور استاد راهنما و دستیار الزامی است.
در شرایط خاص استاد راهنما می تواند با ذکر دلایل موجه، جانشینی برای حضور در جلسه دفاع معرفی نماید که باید از قبل به تایید معاون پژوهشی گروه رسیده باشد.
 1. کلیه دستیاران باید حداکثر تا قبل از اسفند ماه سال چهارم دستیاری، از پایان نامه خود دفاع کنند.
 2. پس از تدوین پایان نامه توسط دستیار و تایید استاد راهنما مبنی بر قابل دفاع بودن و تعیین اساتید داور توسط استاد راهنما، دستیار موظف است فرم برگزاری جلسه دفاعیه ( فرم شماره 2 ) را که به امضای اساتید راهنما و مشاور رسیده است، به امضای معاون پژوهشی گروه برساند و فایل پروپوزال و پایان نامه را در اختیار آن ها قرار دهد.
بر اساس نظر استاد راهنما، یکی از اساتید داور می تواند از خارج گروه طب سالمندان انتخاب شود.
 1. هماهنگی تاریخ برگزاری جلسه دفاع با اساتید راهنما و مشاور، داوران و معاونت پژوهشی گروه، سه هفته قبل از برگزاری آن الزامی است.
 2. فایل تایپ شده پایان نامه باید حداقل دو هفته قبل از تاریخ دفاع، در اختیار داوران و معاونت پژوهشی گروه قرار گیرد.
 3. زمان و مکان برگزاری جلسه دفاعیه باید توسط دستیار حداقل یک هفته قبل از موعد مقرر و با اعلام کتبی، به اطلاع اساتید راهنما، مشاور، داوران و کلیه اساتید گروه و با درج آگهی در تابلو اعلانات دانشکده و محل دفاع ( توسط منشی گروه ) به اطلاع عموم برسد.
 4. تغییر ساعت، روز و مکان جلسه دفاعیه فقط یک بار و در صورت موافقت معاون پژوهشی و هماهنگی با معاونت پژوهشی دانشکده، امکان پذیر است.
 5. دستیار موظف است ملزومات برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه از جمله فرم های ضروری را بر اساس مندرجات سایت ( سایت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران > پژوهش > معاونت پژوهشی > واحد پایان نامه > نمونه فرم ها )  آماده کند.
 6. با تحویل فرم آمادگی برای دفاع ( فرم شماره 2 ) به دانشکده پزشکی، فرم های شماره 3 و 4 و 5 از معاونت پژوهشی دانشکده به دستیار داده می شود، که باید همگی تکمیل شده و از فرم تکمیل شده شماره 3 حداقل 5 نسخه آماده شود.
 7. منشی گروه طب سالمندان، مسئول هماهنگی جهت آماده بودن محل دفاع، نور و پروژکتور، کامپیوتر و سایر موارد لازم جهت برگزاری مناسب جلسه دفاع می باشد.
 8. دستیار برای جلسه دفاع باید پروپوزال و پایان نامه را به صورت فایل قابل مشاهده همراه داشته باشد و برای ارائه از پاورپوینت مناسب استفاده کند.
 9. زمان ارائه مطلب توسط دستیار حداقل 20 و حداکثر 25 دقیقه است و معمولا کل مدت دفاع از 6۰ دقیقه بیشتر نخواهد بود.
 10. فرم های آماده و تکمیل شده در ابتدای جلسه باید به معاون پژوهشی گروه یا رابط پژوهشی تحویل شود.
 11. در صورتی که دستیار مقاله حاصل از پایان نامه را چاپ کرده یا پذیرش گرفته باشد، باید قبل از شروع جلسه دفاع، پرینت مقاله را به معاون پژوهشی گروه یا رابط پژوهشی تحویل دهد .
 12. پس از پایان جلسه در غیاب دستیار نمره دهی توسط داوران، اساتید راهنما، مشاور و معاون یا رابط پژوهشی گروه انجام می شود.
 13. در صورتی که داوران پایان نامه را تکمیل نشده تشخیص دهند، جلسه مجدد دفاع حداقل 2 هفته و حداکثر 4 هفته بعد برگزار خواهد شد .
 14. در صورتی که داوران پایان نامه را بر خلاف پروپوزال تشخیص دهند، تصمیم گیری به شورای پژوهشی گروه ارجاع شده و بر اساس رای شورا تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد.
 15. دستیار باید کپی فرم های شماره 4 و 5 را به گروه تحویل دهد و فقط با ارائه اصل آن به دانشکده، پایان نامه دفاع شده در نظر گرفته خواهد شد.
 16. دستیار بعد از آماده کردن فایل نهایی و اعمال نظر داوران با موافقت استاد راهنما و اضافه کردن چکیده انگلیسی، پرینت نهایی صحافی شده ( با جلد طوسی یا سورمه ای ) را به امضای استاد راهنما، استاد مشاور و معاون پژوهشی گروه رسانده و همراه با نسخه نرم افزاری آن، به معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی تحویل می دهد.
 17. دستیار موظف است به هریک از اساتید راهنما، اساتید مشاور و معاونت پژوهشی گروه نیز یک نسخه ( نرم افزاری و سخت افزاری ) از پایان نامه خود را تحویل نماید.

ارزشیابی پایان نامه

 1. وظیفه ارزشیابی پایان نامه به عهده اعضای هیات داوران است که نتیجه آن به صورت نمره متجلی می گردد.
 2. هیات داوران بلافاصله پس از جلسه دفاعیه، در جلسه ای جداگانه و بدون حضور دستیار، فرم ارزشیابی را تکمیل می کنند و معاون یا رابط پژوهشی، پس از جمع بندی نمره را اعلام می کند.
 3. در مواردی که بیش از یک استاد مشاور وجود دارد، میانگین نمره آن ها به عنوان یک نمره محاسبه می گردد.
 4. فرم صورت جلسه دفاع حین جلسه تکمیل و به همراه برگه های ارزشیابی داوران، به امضای هیات داوران می رسد.
 5. در صورتی که دریافت نمره از برخی داوران، منوط به اعمال تغییراتی در پایان نامه باشد، پس از انجام اصلاحات با هماهنگی استاد راهنما و ارائه آن به داور، نمره اخذ خواهد شد.
 6. پایان نامه ای که نمره کمتر از 14 کسب کند، مردود محسوب خواهد شد.
 
هیات داوران در جلسه دفاع از پایان نامه

 1. استاد یا اساتید راهنما
 2. استاد یا اساتید مشاور
 3. دو نفر استاد داور به انتخاب استاد راهنما ( که یک نفر از آن ها ممکن است از اساتید خارج از گروه طب سالمندی باشد )
 4. معاون پژوهشی گروه یا رابط وی ( در شرایط خاص ممکن است یکی از اعضای شورای پژوهشی به نمایندگی از معاون پژوهشی گروه حضور یابد )
 
روند ثبت موضوع تا دفاع از پایان نامه


ارائه و تصویب عنوان پروپوزال تا بهمن ماه سال دوم دستیاری ( 5 ماه بعد از ورود به بیمارستان ضیائیان ) در شورای پژوهشی گروه طب سالمندی

دفاع از پروپوزال تا آخر فروردین ماه سال دوم دستیاری و ثبت آن در پژوهشیار
 

ارائه گزارش اولیه طرح 9  ماه بعد از تصویب پروپوزال در یکی از جلسات ژورنال کلاب گروه
 
انجام دفاع نهایی حداکثر تا قبل از اسفند سال چهارم دستیاری
 
تدوين پايان نامه براساس الگوي موجود ( راهنماي تدوين ) در سايت
 
مطابقت پايان نامه و پروپوزال از لحاظ علمي و متدولوژي توسط متدولوژيست مربوطه و تاييد نهايي

توسط اساتيد راهنما، مشاور و معاون پژوهشي گروه
 
اخذ فرم مجوز برگزاری جلسه دفاعیه از سايت معاونت پژوهشي
 
تعيين اساتيد داور جلسه دفاع پايان نامه توسط استاد راهنما
 
ارائه پايان نامه به معاونت پژوهشی گروه و داوران جلسه دفاع  (حداقل 2 هفته قبل از دفاع)
 
هماهنگي با اعضاي هيأت داوران ( اساتيد راهنما، مشاور و داوران و معاون پژوهشی ) براي تعيين وقت جلسه دفاع
 
اخذ فرم مجوز برگزاری جلسه دفاعیه از سایت دانشکده، تکمیل و تحويل آن به حوزه معاونت پژوهشي دانشكده جهت دریافت سایر فرم های لازم
  
برگزاري جلسه دفاع با رعايت موارد ذکر شده

تكميل فرم هاي جلسه دفاع اخذ شده از معاونت پژوهشي دانشكده توسط هيات داوران و معاون
پژوهشي گروه

( چنانچه نمره کسب شده از 18 بالاتر مي باشد در زمان تحويل نمره به معاونت پژوهشی دانشکده، الزامي است كه اكسپت مقاله و يا مقاله چاپ شده ضميمه گردد و اگر در تهيه مقاله اي غير مرتبط با پايان نامه نيز شراكت داشته ايد، می توانید آن را نيز ضميمه کنید تا لحاظ گردد )

تحويل فرم نمره تكميل شده در روز دفاعيه و تاييديه نهايي، به حوزه معاونت پژوهشي دانشکده

ارائه يك جلد پايان نامه صحافي شده به همراه يك نسخه CD حاوي متن پايان نامه به صورت فرمتهاي
WORD 2007 به بالا و PDF به حوزه معاونت پژوهشي گروه و دانشکده


اخذ تاييديه از حوزه معاونت پژوهشي براي پايان نامه هاي صحافي شده و تحويل پايان نامه به كتابخانه دانشكده
 
 
 
تذکرات مهم
 1. حداقل زمان مجاز بين ثبت پروپوزال و دفاع از پايان نامه، يكسال تمام مي باشد.
 2. فرم مجوز برگزاري جلسه دفاع، بايد به مهر و امضاي اساتيد راهنما، مشاور، داوران جلسه دفاعيه، مشاورمتدولوژی و معاون پژوهشي گروه برسد.
 3. كپي فرم نمره بايد در انتهاي پايان نامه صحافي شود.
 4. پايان نامه صحافي شده بايد داراي اصل امضاي اساتيد راهنما، مشاور و معاون پژوهشي گروه باشد ( علاوه بر كپي فرم نمره كه در انتهاي آن موجود است ).
 5. دستياران بايد مقاله اي از متن پايان نامه براساس الگوي پيشنهادي مجله فارسي دانشكده پزشكي ، Iranica Medica Acta يا ساير مجلات معتبر پزشكي تهيه نموده، و در انتهاي پايان نامه الصاق نمايند.
 6. وجود چكيده انگليسي در انتهاي پايان نامه صحافي شده ( قبل از فرم نمره ) الزامي است.
 7. زركوب نمودن رشته و مقطع تحصيلي روي جلد براي پايان نامه هاي دستياري الزامی است.
 8. ارائه يك جلد پايان نامه صحافي شده با رعايت شرايط فوق به همراه يك نسخه CD در محيط 2007 WORD به بالا و فايل PDF جهت تاييد حوزه معاونت پژوهشي و تحويل آن به كتابخانه دانشكده جهت فارغ التحصيلي الزامي مي باشد.
لنگر 
کلیه فرم های مورد نیاز در فرایند انجام پایان نامه در واحد پایان نامه قسمت پژوهشی دانشکده پزشکی در دسترس می باشند.