دانشجویان(فارغ التحصیلان و دستیاران)

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن


فارغ التحصیلان و دستیاران  (ترتیب اسامی به ترتیب الفبا)


ورودی سال ۹۱: دکتر سیده زهرا بدرخواهان، دکترآزاده السادات زنده باد، دکتر لیلی علیزاده
ورودی سال ۹۲: دکتر شیما رئیسی، دکتر پریشاد قوام
ورودی سال ۹۳: دکتر سعید ایزدی، دکتر محمد محمودی
ورودی سال ۹۴: دکتر ریحانه امین الرعایا، دکتر علیرضا سپیانی
ورودی سال ۹۵: دکتر محمد بداغ آبادی، دکتر فاطمه سادات میرزاده
ورودی سال ۹۶: دکتر مهدیه مهماندوست