تماس با ما

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
آدرس پستی دفتر گروه: خیابان قزوین، دو راهی قپان، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، مرکز آموزشی درمانی ضیائیان، ساختمان آموزش، دفتر گروه تخصصی طب سالمندان
صندوق پستی بیمارستان ضیائیان: 1366736511
شماره تماس: 55745975
پست الکترونیکی: nboreiri@yahoo.com