حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
​مدیرگروه: دکتر فرناز اعتصام

معاون آموزشی: دکتر زهرا وهابی
معاون پژوهشی: دکتر رضوان هاشمی
مسئول امور بین الملل: دکتر علیرضا نمازی
مسئول امور دستیاری: دکتر شیما رئیسی
 
رابط و کارشناس گروه : خانم فرنوش حمیدی