اطلاعات پورتال

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
نام گروه آموزشی
 گروه طب سالمندان
مدیر

دکتر فرناز اعتصام
معاون آموزشیدکتر زهرا وهابی

معاون پژوهشیدکتر رضوان هاشمی
آدرس

بیمارستان ضیائیان-گروه تخصصی طب سالمندان