دکتر محمد بداغ آبادی و دکتر فاطمه میرزاده رزیدنت های طب سالمندان، در نشستی به ارائه گزارش ۹ ماهه از پایان نامه خود پرداختند.

5 خرداد 1398

دکتر محمد بداغ آبادی و دکتر فاطمه میرزاده رزیدنت های طب سالمندان، در نشستی به ارائه گزارش ۹ ماهه از پایان نامه خود پرداختند.

جلسه دفاع از پروپوزال خانم دکتر مهدیه مهماندوست ، دستیار طب سالمندی برگزار شد.

5 خرداد 1398

جلسه دفاع از پایان نامه دستیاری طب سالمندی آقای دکتر علیرضا سپیانی در مرکز آموزشی درمانی ضیائیان برگزار شد.

31 اردیبهشت 1398

جلسه دفاع از پایان نامه دستیاری طب سالمندی آقای دکتر علیرضا سپیانی در مرکز آموزشی درمانی ضیائیان برگزار شد.

بازدید خانم دکتر فاطمه نورهاشمی متخصص طب سالمندان از فرانسه

26 تیر 1397

جلسه گروه طب سالمندان دانشگاه تهران با نمایندگان بیمه‌ها در سوم تیرماه ۹۷

26 تیر 1397

بازدید دکتر نفیسی ریاست دانشکده پزشکی از بخش طب سالمندان

24 تیر 1397
تعداد آیتم ها در هر صفحه