اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه جراحی عمومی
مدیر دکتر محمدرضا ظفرقندی
آدرس تهران،بيمارستان امام خميني، گروه جراحي عمومي ،طبقه سوم