فعالیت های پژوهشی

حذف
سه ستونه
حذف
ویرایشگر متن
ویرایش کنید
حذف
ویرایشگر متن
اقدامات انجام شده در ساختار پژوهشی گروه:

- جلسات شورای پژوهشی گروه بصورت ماهیانه (بجزء ماه های فروردین، مرداد و شهریور) به صورت 9بار در سال انجام می شود.

2- طبق آئین نامه داخلی مصوب، بررسی پایان نامه های تحقیقاتی در زیر گروههای جراحی پلاستیک و ترمیمی و نیز جراحی قلب و توراکس در زیرگروههای شورای پژوهشی به مسئولیت آقایان دکتر عطری و دکتر احمدی تفتی انجام شده است.

3- ایجاد بانک اطلاعاتی پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی به تفکیک اساتید، بیمارستانها و موضوعات علمی

4-برنامه ریزی برای دستیاران برای ارائه پایان نامه های تحقیقاتی طبق جدول زمانی

5- انجام داوری پایان نامه ها وطرح های تحقیقاتی به گونه ای که هر طرح در مرحله بررسی در شورای پژوهشی حداقل توسط 3 نفر از اساتید داخل یا خارج از گروه داوری شده باشد.

6- محاسبه ساعات همکاری اساتید با معاونت پژوهشی و ارسال نامه و گواهی انجام همکاری بصورت هر6 ماه.


حذف
ویرایشگر متن
عناوین پژوهشی از سال 90 تا تیر ماه 97

الف) پایان نامه های تحقیقاتی پزشکی عمومی:

تعداد پیشنهاد شده

تصویب قطعی

عدم تصویب

تصویب به شرط چاپ مقاله

170

160

10

3


ب) پایان نامه های تخصصی:

تعداد پیشنهاد شده

تصویب قطعی

عدم تصویب

تصویب به شرط چاپ مقاله

129

109

23

2


ج) طرح تحقیقاتی:

طرح های تحقیقاتی ارائه شده

طرح های تحقیقاتی مصوب

طرح تحقیقاتی غیر مصوب

52
47
5

ه) تعداد دفاعیه پایان نامه ها از سال 1390 تا تیرماه 1397

رشته
تعداد

پزشکی عمومی

50
تخصصی
104

فوق تخصصی توراکس

11

فوق تخصصی قلب

4

فوق تخصصی پلاستیک و ترمیمی

14

فوق تخصصی اطفال

3

فوق تخصصی عروق

6