دانشجویان

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
تعداد دستیاران جراحی عمومی
بیمارستان امام خمینی: 25 نفر
 
بیمارستان سینا: 25 نفر
 
بیمارستان شریعتی:19 نفر
 
مجموع: 69 نفر
تعداد دستیاران فوق تخصصی
دستیار فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی: 15 نفر
مهمان: 4 نفر از دانشگاه علوم پزشکی اهواز و مشهد

 
دستیارفوق تخصص جراحی اطفال:
بیمارستان بهرامی: 4 نفر
بیمارستان مرکزطبی کودکان : 3 نفر

 
دستیار فوق جراحی عروق: 6 نفر

دستیار فوق جراحی قلب و عروق:  یکنفر

دستیار فوق تخصص جراحی توراکس: 2 نفر
تعداد کارآموزان و کارورزان گروه جراحی
کار آموزی:
جراحی سینا:      45%
جراحی شریعتی: 20%
جراحی امام خمینی35%

 
کارورزی:
بیمارستان امام خمینی:  40%
بیمارستان سینا:          40%
بیمارستان شریعتی:     20%
بیمارستان ضیائیان:      2 نفر