اعضای هیات علمی گروه جراحی عمومی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
تعداد اعضا هیات علمی به تفکیک مرتبه علمی

  • جراحی عمومی: 53 نفر
استادیار 27 نفر
دانشیار 14 نفر
استاد 12 نفر

  • جراحی قلب و عروق : 25 نفر
استادیار 9 نفر       
دانشیار 5 نفر
استاد   6 نفر

  • جراحی توراکس: 5 نفر
استاد یار 3 نفر
دانشیار 1 نفر
استاد 1 نفر

  • جراحی اطفال: 5 نفر
استادیار 4 نفر
دانشیار 1 نفر

  • جراحی عروق: 6 نفر
استادیار 2 نفر
دانشیار 2 نفر
استاد   2نفر

  • جراحی پلاستیک و ترمیمی: 11 نفر
استادیار 8 نفر
دانشیار 2 نفر
استاد 1 نفر