جلسه تعامل ریاست محترم بیمارستان سینا با اعضای هیات علمی گروه جراحی عمومی و جزاحی عروق

جلسه تعامل ریاست محترم بیمارستان سینا با اعضای هیات علمی گروه جراحی عمومی و جزاحی عروق

25 4 1397


منبع:گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0