امتحان ماهیانه دستیاران گروه جراحی عمومی(پردیس پورسینا)

امتحان ماهیانه دستیاران گروه جراحی عمومی(پردیس پورسینا)

21 فروردین 1390

بدینوسیله اولین امتحان در سالجاری مربوط به دستیاران گروه جراحی عمومی مورخ 90.2.22 راس ساعت 7:30 در بیمارستان شریعتی ( سالن شهید پیرویان) برگزار خواهد شد.مباحث امتحان ا ز کتاب شوراتز 2010 از فصول 8 - 16- 31- 32- 33- 38 شرکت کلیه دستیاران الزامی می باشد.


منبع:گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0