امتحان ماهیانه دستیاران گروه جراحی عمومی(پردیس پورسینا)

امتحان ماهیانه دستیاران گروه جراحی عمومی(پردیس پورسینا)

21 1 1390

بدینوسیله اولین امتحان در سالجاری مربوط به دستیاران گروه جراحی عمومی مورخ 90.2.22 راس ساعت 7:30 در بیمارستان شریعتی ( سالن شهید پیرویان) برگزار خواهد شد.مباحث امتحان ا ز کتاب شوراتز 2010 از فصول 8 - 16- 31- 32- 33- 38 شرکت کلیه دستیاران الزامی می باشد.


منبع:گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0