اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه پزشکی قانونی
مدیر دکتر اردشیر شیخ آزادی
معاون آموزشی دکتر بهنام بهنوش
معاون پژوهشی دکتر میترا اخلاقی
مسئول سایت دکتر محمد حسین صادقیان
گروه پزشکی قانونی - خیابان انقلاب، خیابان قدس، خیابان پورسینا، دانشگاه علوم پزشکی و خدمتات بهداشتی درمانی تهران، ساختمان اصلی دانشکده پزشکی، گروه پزشکی قانونی