اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه پزشکی قانونی
مدیر دکتر اردشیر شیخ آزادی
مسئول سایت دکتر محمد حسین صادقیان
گروه پزشکی قانونی - خیابان انقلاب، خیابان قدس، خیابان پورسینا، دانشگاه علوم پزشکی و خدمتات بهداشتی درمانی تهران، ساختمان اصلی دانشکده پزشکی، گروه پزشکی قانونی