يا علي (ع) مدددي كن ما را

يا علي (ع) مدددي كن ما را

5 4 1395

اين گفت بزرگ و نامدار است علي- آن گفت كه مرد روزگار است علي امّا به حقيقت او نه آنست و نه اين- آيينة ذات كردگار است علي  


منبع:گروه پزشکی قانونی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0