معرفی گروه

رشته تخصصی پزشکی قانونی و مسمومیتها يکی از رشته های مهم علوم پزشکی است که در دانشگاه ها و دستگاه قضائی کشورهای مختلف ايفای نقش می کند. با استفاده از روش های کلینیکی و پاراکلینیکی، محیطی علمی- تحقیقاتی را ...

29 اردیبهشت 1394
دفاع  پايان نامه آقاي دكتر علي يوسفي
29 اردیبهشت 1394
دفاع پايان نامه آقاي دكتر وحيد تي تي دژ
29 اردیبهشت 1394
دفاع پايان نامه خانم دكتر رستميان
29 اردیبهشت 1394
دفاع پايان نامه خانم دكتر سنايي
27 اردیبهشت 1394
دفاع پايان نامه خانم دكتر اميدوار
27 اردیبهشت 1394
دفاع از پايان نامه آقاي دكتر بهرامي
20 اسفند 1393
آزمون كتبي دستياران رشته پزشكي قانوني
29 بهمن 1393
دفاع از پايان نامه آقاي دكتر نوايي
29 بهمن 1393
دفاع از پايان نامه آقاي دكتر شكرالهي
28 آبان 1393
انتخاب مدير گروه
آرشیو اخبار و مقالات
31 اردیبهشت 1397
تست
آرشیو رویدادها