واحد ترفیع

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

واحد ترفيع امور مربوط به پايه ساليانه اعضای هیات علمی را زیر نظر معاونت امور هیات علمی انجام می دهد .بر اساس مقررات موجود به اعضای هیات علمی در قبال هریک سال خدمت قابل قبول در امور آموزشی و پژوهشی یک پایه ترفیع اعطا می گردد . ترفیع براساس سه اصل آموزش ، پژوهش و امتیاز کل می باشد . داشتن حدنصاب ساعت کارکرد نیز امری ضروری می باشد . با راه اندازی سیستم شعاع افراد فعالیتهای آکادمیک خود را ماهیانه دراین سیستم وارد ، تا مورد ارزیابی قرار گیرند . هر عضو هیات علمی می بایست در طول يك سال حداقل9 ماه اطلاعات مربوط به فعالیتهای آکادمیک خود را بر اساس تعاریف و روند تصریح شده در سیستم شعاع وارد کند . ترفیع صرفا بر مبنای آئین نامه و با استفاده از اطلاعات جمع شده از طریق سیستم شعاع و کسب حداقل امتیاز لازم در قسمت پژوهش و کسب حداقل امتیاز لازم در قست آموزش می باشد .
یعنی هر فرد می بایست 84 امتیاز در قست پژوهش و 144 امتیاز در قسمت آموزش ( برای اعضای هیات علمی بالینی ) و 88 امتیازدر قسمت آموزش (برای اعضای هیات علمی علوم پایه ) کسب نماید .

مسوول واحد     مریم خورسند


پست الکترونیکی:

تلفن:  64053403

  دورنگار:64053347 

نشانی: دانشگاه علوم پزشكي تهران - دانشكده پزشكي - ساختمان شماره 1 - طبقه همكف- اتاق 114 -  واحد ترفيع و ارتقاء