واحد ارتقاء

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن


هدف كلي وبنيادي واحد ارتقاء هيأت علمي كه در حوزه معاونت امور هيات علمي دانشكده پزشكي قرار داردبررسي و ارزيابي مستمر فعاليت هاي فرهنگي، آموزشي، پژوهشي و اجرايي اعضاي محترم هيأت علمي مي باشدكه در نهايت منجر به ارتقاء دانشگاه و اصلاح هرم هيأت علمي مي گردد.

آخرين نسخه آيین نامه ارتقاء مرتبه اعضاي محترم هيأت علمي و جداول ارتقا كه از مهر ماه سال 1391 لازم الاجراست، برای بهره برداری اعضای محترم هیأت علمی در همين سايت قرار داده شده است.

آيين نامه ارتقاء مرتبه اعضاي هيات علمي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران در 4 حوزه زير قابل ارزيابي مي باشد:

ماده يك شامل ارزيابي فعاليت هاي فرهنگي ـ تربيتي ـ اجتماعي

ماده دو شامل بررسي فعاليت هاي آموزشي

ماده سه شامل بررسي فعاليت هاي پژوهشي ـ فن آوري

ماده چهار شامل ارزيابي فعاليت هاي علمي ـ اجرايي

در خصوص نحوه اجرا و چگونگی تنظیم پرونده هاي ارتقاء، موارد زیر را به آگاهی میرساند:

1ـ مطابق آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی، پرونده متقاضیانارتقاء پس از بررسي توسط كميته داخلي گروه مربوطه و موافقت مدير محترم گروه بهواحد ارتقاء هيأت علمي ارسال و تحويل داده مي شود. از كليه اعضای محترم هیأت علمی تقاضا مي شود که از ارسالمدارک به صورت غير حضوری و فاقد نامه رسمی مدير محترم گروه جداً خوددارینمایند.

2ـ پرونده تكميل شده متقاضي در واحد ارتقاء توسط كارشناس واحد ثبت مي گردد.

3ـ پس از بررسي هاي اوليه توسط كارشناس ارتقاء و تأييدمعاون محترم امور هيات علمي و كسب امتيازات لازم اعم از (كيفيت ارزشيابي، بندشرطي مقالات، ماده پژوهشي، ساعت كاركرد، ترفيع سه سال اخير) پرونده ها به ترتیب نوبت در کمیسیون تخصصیدانشكده بررسی می شود.

5ـ فرم ها و کاربرگ هایی که با ساختاری غیر از ساختار شناسنامه علمیالگو تهیه و ارائه گردد، قابل ثبت در واحد ارتقاء و طرح و بررسي در كميته منتخبدانشکده، كميسيون های تخصصی و هيأت ممیزه نمی باشد.

6ـ فرم های تکمیل شده دستنویس و یا مخدوش (دارای خط خوردگی، لاک گرفتگی و..............) فاقد اعتبار بوده لذا از پذیرش و طرح آن در کمیته منتخب دانشکده معذوريم.

7ـ مسئولیت تکمیل،تطبیق و تأیید مندرجات کلیه فرم ها حسب مورد بر عهده امضا کنندگان ذیل برگه ها میباشد.

8ـ ارائه كپي مستندات مربوط به كليه فعاليت ها (اعم از full text مقالات فارسي و انگليسي، كليه مستندات فرهنگي، آموزشي و اجرايي و ...) و ارائه اصل مستندات مربوط به كتب (اعم از تأليف، ترجمه و ...) الزامی می باشد.

9ـ ارائه كپي شناسنامه، كپي كارت ملي و يك قطعه عكس جهت كميته فرهنگي الزامي است.

10ـ الصاق مدارک نمایه علمی معتبر،  و ايندكس نشریات با توجه به سال چاپ یا پذیرش مقاله الزامی می باشد.


مسوول واحد     سميرا جعفري نو


پست الکترونیکی:sjafari61@yahoo.com

تلفن: 88953011
دورنگار:64053347 و 88953011

نشانی: دانشگاه علوم پزشكي تهران - دانشكده پزشكي - ساختمان شماره 1 - طبقه همكف-  اتاق 114 - واحد ترفيع و ارتقاء