معرفی واحد ارزشیابی کیفی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن


واحد ارزشيابي هيات علمي واحدي است زير مجموعه معاونت امور هيات علمي دانشكده پزشكي كه مسئوليت انجام ارزشيابي هاي مربوط به هيات علمي در حيطه های كيفي و كمّي و ارائه بازخورد مناسب به اعضاي هيات علمي و مسئولين اجرايي را براي اخذ تصميمات مقتضي به عهده دارد.
ارزشيابي كمي در اين واحد بر پايه وب و به دنبال راه اندازي سامانه شعاع توسط معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران از سال 1387 راه اندازي گرديد.
به دنبال تصويب نهايي آيين نامه ارزشيابي كيفيت آموزش اعضاي هيات علمي در سال 1388، از همان سال روند ارزشيابي كيفي بر اساس مصوبات آئين نامه مصوب، به صورت مستمر و سالانه به انجام مي رسد.
* معرفي واحد و كاركردهاي اصلي آن:
واحد ارزشيابي هيات علمي به عنوان واحد زير مجموعه معاونت هيات علمي در حال حاضر در سه حوزه زير فعاليت مي نمايد:
1- ارزشيابي كمّي عملكرد اعضاي هيات علمي
2- ارزشيابي كيفي عملكرد آموزشي اعضاي هيات علمي
3- ارزشيابي مديران گروه هاي آموزشي از ديدگاه هيات علمي
مسوول واحد     فریبا علمی
پست الکترونیکی:
 64053346 خانم علمي
64053345 خانم قلي
64053428 خانم محمدي
64053341 آقاي اخوان
64053343 آقاي نعمتي (سيستم شعاع)
       
دورنگار:64053347
نشانی:  دانشگاه علوم پزشكي تهران - دانشكده پزشكي - ساختمان شماره 1 - طبقه همكف
 اتاق 106  ( ارزشيابي كيفي)
طبقه سوم  اتاق 412 ( ارزشيابي كمي ، سيستم شعاع )

  آيين نامه ارزشيابي هيات علمي