معرفی همکاران

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

علی میسمی

مسئول اداره امور هیات علمی
شماره تماس:64053342سمیرا جعفری نو

مسئول واحد ارتقا
شماره تماس :64053403مریم خورسند

مسئول واحد ترفیع
شماره تماس :64053403
رضا نعمتی

مسئول واحد ارزشیابی کیفی 
شماره تماس:64053343
​دکتر علی پاشا نعمتی

مسئول واحد ارزشیابی کمی
شماره تماس: