دستورالعمل پايه تشويقي

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

 

دستورالعمل اعطاي پايه تشويقي موضوع ماده 23 آئين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران

دستورالعمل اعطاي پايه تشويقي موضوع ماده 23 آئين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران در در يازدهمين جلسه شوراي دانشگاه كه در تاريخ 28/ 6/ 88 برگزار شد به تصويب رسيد.
متن اين دستورالعمل به شرح ذيل است:
1-    به اعضاي هيات علمي تمام وقت جغرافيائي بازاي هر 5 پايه ترفيع ساليانه، با نظر روساي دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي، پس از طرح در كميته ترفيعات، يك پايه تشويقي تعلق مي گيرد
تبصره : مبناي محاسبه اين بند، سال 1382 خواهد بود.( نامه  117398/17/آ مورخ 24/3/1388 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي )
2-    پايه تشويقي به حداكثر 10 در صد از  اعضاي هيات علمي در هر سال و حداكثر تا سه پايه در دوران خدمت عضو هيات علمي و در صورت تصويب در شوراي دانشگاه، با شرايط ذيل تعلق مي گيرد:
الف – مخترعين و مكتشفين كه اختراع و اكتشاف آنان در مراجع ذي ربط به ثبت رسيده باشد.
ب – برگزيدگان رتبه هاي اول تا سوم جشنواره هاي ابن سينا، رازي و خوارزمي
ج – افرادي كه امتياز ارتقاء آنان به مرتبه دانشياري و استادي به ترتيب مساوي يا بيشتر از 150 و 165 باشد
د- افراد با فعاليت هاي برجسته و ويژه در راستاي توسعه دانشگاه به پيشنهاد يكي از معاونت ها، با ارائه دلائل و توجيهات كه به تائيد رئيس دانشگاه رسيده باشد.
تبصره: اعطاي پايه هاي اين بند از سال 1388 قابل اجرا خواهد بود.
3-    اجراي بندهاي 1 و 2 بصورت مستقل و قابل جمع خواهد بود.