تمام وقت جغرافیایی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
پيرو صورتجلسه هيأت رئيسه دانشگاه در تاريخ 8/4/93 ، پيگيري مسائل و مشكلات اعضاي هيأت علمي باليني تمام وقت جغرافيايي مطرح و رسيدگي به اين امور را تشكيل كميته اي با هماهنگي معاونت امور هيأت علمي دانشكده پزشكي و نماينده هاي اعضاي هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي هر بيمارستان قرار داده شد.اين كميته با پنج كارگروه (آموزشي ، پژوهشي، اداري و استخدامي، رفاهي و مالي، بيمارستاني ) تشكيل ومسائل و مشكلات اعضاي تمام وقتي درهر كارگروه مشخص و تبيين شد. و راه كارهاي ارائه شده با معاونين و مديران دانشگاه در جلسه هاي متعدد درحال پيگيري است.

معاونت امور هيأت علمي دانشكده پزشكي همواره پذيراي نقطه نظرات و پيشنهادات و انتقادات اعضاءتمام وقت جغرافيايي به منظور بهبود بخشيدن و كاهش مشكلات مطرح شده مي باشد.


مسوول واحد     رضا نعمتی

پست الکترونیکی:nematir50@yahoo.com
تلفن:64053343
دورنگار:
نشانی:دانشكده پزشكي - ساختمان اداري شماره 1 - طبق سوم - اتاق 412