تاریخچه معاونت

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
واحد جذب هيأت علمي از سال 1382 بصورت يك واحد مستقل و به دستور رياست محترم وقت دانشكده (جناب آقاي دكتر سليماني) و با نظارت مستقيم ايشان كار خود را آغاز نمود .
از زمان رياست محترم وقت جناب آقاي دكتر هاشمي، مقرر شد با ايجاد و راه اندازي معاونت مستقل هيأت علمي كليه كارهاي مربوط به اعضاي محترم هيأت علمي ( جذب، انتقال، جابجائي ، ترفيع ، ارتقا و ارزشيابي) با نظارت معاون محترم هيأت علمي وقت( جناب آقاي دكتر رضوي) به صورت يك معاونت مستقل تحت نظارت رياست دانشكده به فعاليت خود ادامه دهد.
با تأسيس يك معاونت جديد كه وظيفه آن جذب  و بكارگيري اعضاي محترم هيأت علمي بود مقدمات ايجاد فراخوان استخدامي نيز به شيوه هاي مدون و برنامه ريزي شده شكل گرفت.
با عنايت به ابلاغ دستور العمل شماره 183285 مورخ 28/11/82 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مقرر شد كه از ابتداي سال 85 با درنظر گرفتن چارچوب ارائه شده از سوي وزارت مطبوع جذب و بكارگيري اعضاي هيأت علمي در اين قالب انجام شود.
در اين زمان بدستور آقاي دكتر هاشمي و با مسئوليت آقاي دكتر احمد كاوياني و همكاري آقاي دكتر رضوي در آبان ماه سال 84 كارگروهي متشكل از تني چند از اعضاي محترم هيآت علمي از گروههاي مختلف تشكيل و اساسنامه اي جهت بررسي فراخوان استخدامي  در دانشكده پزشكي مورد بررسي قرار گرفت.
در اين كارگروه به اهداف، مراحل انجام كار ، چالش هاي مربوطه و راهكارهاي لازم جهت جذب نيروي كارآمد توجه شد و بلاخره اولين پيشنويس و ماحصل تلاش اين كارگروه در اسفند ماه سال 84 به رياست دانشكده اعلام  گرديد: و بلاخره با اعلام معاونت محترم آموزشي مقرر شد از شروع سال 85 جذب وبكارگيري اعضاي هيأت علمي از طريق فراخوان عمومي( آگهي استخدام ) انجام شود