آیین نامه های ترفیع

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
آیین نامه های ترفیع اعضای هیئت علمی
دانلود
آئين نامه ترفيع اعضاي هيات علمي

دستورالعمل بازنگری شده1395/11/10 ترفیع اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

شیوه نامه استفاده از سیستم شعاع در روند ترفیع اعضای هیات علمی