آیین نامه ترفیع اعضای هیات علمی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
ماده 22)  اشخاصي كه به خدمت هيات علمي دانشگاه پذيرفته مي شوند در پايه يك مرتبه مربوطه قرار مي گيرند مگر آنكه سوابق خدمت قابل قبول بر اساس مقررات آيين نامه داشته باشند كه در اين صورت پايه آنان در هر يك از مراتب طبق مقررات اين آيين نامه مطابق تکالیف عمومی اعضای هیأت علمی به تايید هیأت ممیزه دانشگاه یا هیأت ممیزه مرکزی حسب مورد تعيين مي گردد .
 
ماده 23) به اعضاي هيات علمي (آموزشي و پژوهشي) در قبال هر يك سال خدمت قابل قبول د ر اجرای فعالیتهای هشت گانه يك پايه ترفيع اعطا مي گردد و در ارتقاي اعضا پايه هاي قبلي محفوظ خواهد ماند.
تبصره 1) به ايام تعليق و مرخصي بدون حقوق ترفيع تعلق نمي گيرد و به همان ميزان تاريخ استحقاق ترفيع به تعويق مي افتد.
تبصره2) به ايام معذوريت بيش از 4 ماه ( براي خانمها بيش از 6 ماه جهت مرخصي زايمان ) ترفيع تعلق نمي گيرد و به همان ميزان تاريخ استحقاق ترفيع به تعويق مي افتد.
تبصره 3)  به دوران استفاده از بورس كوتاه مدت (كمتر از يك سال ) و ماموريت علمي و فرصت مطالعاتي ترفيع تعلق مي گيرد. در اين مورد گزارش پيشرفت كار ملاك تصميم گيري مي باشد.
تبصره 4 ) به اعضاي هيات علمي كه در دوران ماموريت آموزشي هستند ( كه منجر به اخذ مدرك بالاتر مي شود ) پس از فراغت از تحصيل فقط يكبار براي يك مقطع بالاتر ترفيع تعلق مي گيرد .
تبصره5) به اعضاي هيات علمي دانشگاه به ازاي انجام خدمت وظيفه عمومي يك پايه ترفيع تعلق مي گيرد.
تبصره6) احتساب طول مدت تحصيل بور سيه هاي وزارت متبوع كه متعهد خدمت به مؤسسه هاي وابسته مي باشند حداكثر به مدت سه سال (حداكثر 3 پايه) پس از انجام تحصيلات و اشتغال به كار آموزشي و پژوهشي در دانشگاه در هنگام صدور حكم استخدامي آزمايشي موافقت مي شود. 
تبصره 7) در صورتي كه ادامه تحصيلات در دو مقطع جداگانه انجام شده باشد و هر مقطع منتهي به اخذ يك درجه تحصيلي شده باشد ترفيعات موضوع تبصره 6 با توجه به سنوات تحصيلي در هر مقطع قابل احتساب است.
 
ماده 24) اعضاي هيات علمي (آموزشي و پژوهشي) كه به مرتبه بالاتر ارتقا مي يابند در همان پايه اي كه در مرتبه قبلي داشته اند قرار خواهند گرفت.
 
ماده25) به اعضاي هيات علمي مؤسسه ها ترفيعاتي به شرح زير اعطا خواهد شد :
1 به اعضاي هيات علمي مؤسسه هاي ذیل پايه تشويقي  براساس نتیجه ارزیابی و ارتقاء سالانه  اعطا خواهد شد :
دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بندرعباس ، زاهدان، ایلام، زابل، گناباد، لرستان، بیرجند، بوشهر، یاسوج، کردستان، سبزوار، شهرکرد و بجنورد 
تبصره : موسسات جدید با تصویب شورای گسترش مؤسسه ها تعیین می گردد.
2 بر اساس آيين نامه نخبگان به واجدين شرايط پايه تشويقي تعلق مي گيرد . (موضوع مصوبه شماره 17814/ت30987/هـ مورخ 12/7/83) 
3 با رعایت قانون  تسهیلات استخدامی ایثارگران به اعضای هيات علمي ايثارگر ترفيعاتي به شرح زير تعلق مي گيرد :

رديفآزادگان ، اسرا ، مفقودينجانبازانرزمندگانامتياز
1تا يك سال سابقه اسارت ، مفقوديت10%- 19% از كار افتادگي 6 ماه تا يك سال خدمت در جبهه
 (كمتر از 6 ماه تعلق نمي گيرد . )
1 پايه ترفيع
21تا 2سال سابقه اسارت ، مفقوديت20%- 29% از كار افتادگي 1 تا 2 سال خدمت در جبهه 2 پايه ترفيع
32تا 3 سال سابقه اسارت ، مفقوديت30%- 39% از كار افتادگي 2 تا 3 سال خدمت در جبهه3 پايه ترفيع
43تا 4 سال سابقه اسارت ، مفقوديت40%- 49% از كار افتادگي 3 تا 4 سال خدمت در جبهه5 پايه ترفيع
54تا 5سال سابقه اسارت ، مفقوديت50%- 59% از كار افتادگي 4 تا 5 سال خدمت در جبهه7 پايه ترفيع
65تا 6 سال سابقه اسارت ، مفقوديت60%- 69% از كار افتادگي 5تا 6 سال خدمت در جبهه9 پايه ترفيع
76 سال به بالا سابقه اسارت ، مفقوديت70% از كار افتادگي به بالا 6 سال به بالا خدمت در جبهه11 پايه ترفيع

 
تبصره : مربيان مشمول قانون تسهيلات استخدام جانبازان بابت جانبازي بجاي اعطاي پايه از مابه التفاوت حقوق و مزاياي مربي به استاديار با حفظ پايه استخدامي قبلی برخوردار خواهند شد .
 
ماده 26 ) به آن دسته از كاركنان استخدام كشوري كه با استفاده از ماموريت آموزشي ادامه تحصيل داده و با اخذ مدرك بالاتر به عضويت هيات علمي در آمده اند بابت دوران ماموريت ،پايه تعلق نمي گيرد .
 
ماده 27) ترفيعات سالانه استحقاقي اعضاي هيات علمي مشاغل سياسي- اجرايي بدون حفظ رابطه آموزشي و در مورد شاغلين ساير سيستم هاي مديريت با حفظ رابطه آموزشي با موسسه متبوع اعطا مي شود .
 
ماده28) دستور العمل و روند اعطاي پايه تشويقي به تصويب شوراي دانشگاه خواهد رسيد .
 
 
لنگرماده29) در صورتي كه به دليل غير قابل قبول بودن فعاليت عضو در طي سال يا عدم كسب امتياز لازم يا فاقد حداقل ساعت كاركرده مقرر باشد با تصويب كميته منتخب ترفيع سالانه به وی تعلق نمی گيرد اين پايه بعدا قابل احتساب نخواهد بود .
 
ماده 30) به اعضاي هيات علمي تمام وقت جغرافيايي به ازاي هر 5 سال خدمت تمام وقت جغرافيايي قابل قبول تايك پايه تشويقي تعلق مي گيرد
 
ماده 31) هرگاه عضو هیات علمی دانشگاه در کارهای تحقیقاتی و یا علمی به اکتشافات یا ابداعات ارزنده ای نايل شود به طريق زیر می توان او را مورد تشویق قرار داد.
-دانشگاه مي تواند مبلغ مناسبی به عنوان جایزه علمی به وی پرداخت نمايد در صورتی که جمع جوایز پرداختی به یک عضو در هر سال تا دو برابر مجموع حقوق و مزایای مستمر یک ماه او باشد پرداخت آن به پیشنهاد مدیر گروه و تايید ريیس دانشکده و تصویب ريیس دانشگاه صورت می گیرد و پرداخت جوایز علاوه بر مبلغ مذکور در فوق با تصویب هیات  امناء امکان پذیر است.