آیین نامه های ارتقاء مرتبه علمی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
   آیین نامه ارتقا هیئت علمی ابلاغیه 91                                                                                      

   جداول ارتقا هیئت علمی ابلاغیه 91                                                                                     

   ابلاغ مصوبه هیئت ممیزه مرکزی درخصوص ارتقا به مرتبه استادی                                                                                     

   ابلاغ جلسه هیئت ممیزه دانشگاه درخصوص لزوم داشتن مدرک زبان                                                                                      

   دستورالعمل ماده یک آیین نامه ارتقا اعضای هیئت علمی                                                                                     

   شیوه نامه اجرایی سیاست های توسعه نیروی انسانی حوزه آموزش پزشکی                                                                                    

   آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیئت علمی ابلاغیه 95                                                                                    

  شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقا ابلاغی 95                                                                                    

  جداول ارتقا هیئت علمی ابلاغیه 95                                                                                    

  دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز دانشگاه