7 آبان 1399
برگزاری هشتمین جلسه کمیته ارزشیابی برنامه های آموزشی در هفتم آبان 99
9 مهر 1399
برگزاری هفتمین جلسه کمیته ارزشیابی برنامه های آموزشی در 9 مهر ماه 1399
19 شهریور 1399
برگزاری ششمین جلسه کمیته ارزشیابی برنامه های آموزشی در 19 شهریور 1399
29 مرداد 1399
برگزاری پنجمین جلسه واحد ارزشیابی برنامه های آموزشی در 29 مرداد 1399
8 مرداد 1399
برگزاری چهارمین جلسه واحد ارزشیابی برنامه های آموزشی در هشتم مرداد 1399
1 مرداد 1399
برگزاری سومین جلسه واحد ارزشیابی برنامه های آموزشی در یکم مرداد 1399
11 تیر 1399
برگزاری دومین جلسه کمیته ارزشیابی برنامه های آموزشی در 11 تیرماه 1399
21 خرداد 1399
برگزاری اولین جلسه کمیته ارزشیابی برنامه های آموزشی در 21 خرداد 1399
30 بهمن 1398
برگزاری دهمین جلسه کمیته ارزشیابی برنامه های آموزشی در 30 بهمن 1398
16 بهمن 1398
برگزاری نهمین جلسه کمیته ارزشیابی برنامه های آموزشی در 16 بهمن 1398
آرشیو اخبار و مقالات
17 دی 1395
اداره
اداره

دانشکده پزشکي فعلي به مساحت 28958 متر مربع در ضلع شمالي دانشگاه تهران واقع شده كه تشکيلات سازماني دانشکده متشکل از رياست دانشکده پزشکي ، معاونت‌هاي آموزش دوره پزشكي عمومي ، معاونت آموزش تخصصي وفوق تخصصي،معاونت تحصيلات تكميلي معاونت امور هيات علمي ، معاونت اداري مالي، معاونت پژوهشي، و معاونت دانشجويي و فرهنگي، دفتر توسعه آموزش پزشكي (E.D.O) است.

7 دی 1395
اداره
اداره

دانشکده پزشکي فعلي به مساحت 28958 متر مربع در ضلع شمالي دانشگاه تهران واقع شده كه تشکيلات سازماني دانشکده متشکل از رياست دانشکده پزشکي ، معاونت‌هاي آموزش دوره پزشكي عمومي ، معاونت آموزش تخصصي وفوق تخصصي،معاونت تحصيلات تكميلي معاونت امور هيات علمي ، معاونت اداري مالي، معاونت پژوهشي، و معاونت دانشجويي و فرهنگي، دفتر توسعه آموزش پزشكي (E.D.O) است.

آرشیو رویدادها