اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه گوش و حلق و بینی
مدیر دکتر محمد تقی خورسندی آشتیانی
معاون آموزشی -
معاون پژوهشی -
آدرس تهران،دروازه دولت، خ سعدي شمالي، بيمارستان اميراعلم