اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه گوش و حلق و بینی
مدیر دکتر مسعود متصدی زرندی
معاون آموزشی دکتر پیمان دبیر مقدم
معاون پژوهشی دکتر ساسان دبیری
رئیس بخش امیر اعلم دکتر علی کوهی
آدرس تهران،دروازه دولت، خ سعدي شمالي، بيمارستان اميراعلم