دستیاران فلوشیپ سال 98

حذف
چهار ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دکتر سمانه عبدی صوفی
فلوشیپ لارینگولوژی
حذف
ویرایشگر متن
دکتر آیدین مهدخواه
فلوشیپ رینولوژی
حذف
ویرایشگر متن
دکتر محمد ماندگاری
فلوشیپ اتولوژی
حذف
ویرایشگر متن
دکتر مجتبی میبدیان
فلوشیپ جراحی سر و گردن
حذف
چهار ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دکتر ثروت توفیق سان احمد
فلوشیپ اتولوژی
حذف
ویرایشگر متن
دکتر سامان رضاییان
فلوشیپ اتولوژی