امتحان آسکی
از تاریخ : 1398/03/26
تا تاریخ : 1398/03/26
از ساعت : 8:00
تا ساعت : 12:29

امتحان شفاهی آسکی در مرکز مهارتهای بالینی برگزار می شود