كلاسهاي دانشجويان گوش و گلو و بيني مهر ماه 90

كلاسهاي دانشجويان گوش و گلو و بيني مهر ماه 90

20 7 1390

كلاسهاي دانشجويان گوش و گلو و بيني مهر ماه 90 به شرح زیر می باشد.شنبه23/7/90بیماریهای حنجره دکتر دبیرمقدمارزیابی شنوایی دکتر برقعی یکشنبه24/7/90بیماریهای عصب فاسیال دکتر صدوقیآبسه و عفونتهای عمقی گردن دکتر کریمیسه شنبه26/7/90سینوزیت دکتر نراقی کیست ها و فیستول های مادر زادی سر و گردن دکتر کوهیشنبه30/7/90ترمای صورت دکتر صمیمییکشنبه1/8/ 90 بیماریهای غدد بزاقی دکتر خرسندیبیماریهای بینی دکتر محمدیسه شنبه3/8/90 اوتیت مزمن و کلستاتوم دکتر متصدیآدنو تانسیلکتومی دکتر یزدانی محل برگزاری امتحان روز شنبه 7/8/90 ساعت 30/8 صبح بیمارستان امیراعلم


منبع:گروه گوش و حلق و بینی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0