كلاسهاي دانشجويان گوش و گلو و بيني آذر ماه 90

كلاسهاي دانشجويان گوش و گلو و بيني آذر ماه 90

10 9 1390

شنبه19/9/90ترومای صورت دکتر صمیمیارزیابی شنوایی دکتر باستانی نژاد یکشنبه20/9/90بیماریهای غدد بزاقی دکتر خرسندیبیماریهای بینی دکتر محمدی سه شنبه22/9/90سینوزیت دکتر نراقی کیست ها و فیستول های مادر زادی سر و گردن دکتر کوهی شنبه26/9/90بیماریهای حنجره دکتر دبیرمقدم یکشنبه27/9/90 بیماریهای عصب فاسیال دکتر صدوقیآبسه و عفونتهای عمقی گردن دکتر کریمیسه شنبه29/9/90 اوتیت مزمن کلستاتوم دکترمتصدیآدنو تانسیلکتومی دکتر یزدانی


منبع:گروه گوش و حلق و بینی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0