تقدیر از رتبه های برتر بورد تخصصی 98

29 مهر 1398

متعاقب اعلام نتایج رتبه های برتر دانشنامه تخصصی ، طی آیینی در دانشکده پزشکی در تاریخ 30 مهرماه 98 از ساعت 13 تا 15 از رتبه های برتر دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران تقدیر بعمل خواهد آمد.

تعداد آیتم ها در هر صفحه