ثبت نام دوره جراحی صورت

25 تیر 1397

ثبت نام دوره یکساله مهارتی و حرفه ای جراحی صورت با عنایت به موافقت نامه شماره 57/525/د مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای وزارت بهداشت از مورخه 97/12/15 لغایت 97/12/25 انجام میشود.

تعداد آیتم ها در هر صفحه