اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه طب اورژانس
مدیر دکتر شروین فرهمند
معاون آموزشی دکتر جواد سیدحسینی
معاون پژوهشی دکتر علیرضا براتلو
آدرس تهران،خيابان باقرخان، بيمارستان امام خميني،طبقه فوقاني اورژانس، دفتر گروه طب اورژانس دانشگاه