اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه طب اورژانس
مدیر دکتر محمد جلیلی
معاون آموزشی دکتر علی لباف
معاون پژوهشی دکتر فرزانه شیرانی
آدرس تهران،خيابان باقرخان، بيمارستان امام خميني،طبقه فوقاني اورژانس، دفتر گروه طب اورژانس دانشگاه