معاون آموزش کارآموزی و کارورزی

حذف
سه ستونه
حذف
ویرایشگر متن

خانم دکتر فرزانه شیرانی
استادیار گروه طب اورژانس
مسئول آموزش کارآموزی و کارورزی گروه