سایر اعضا شورای اجرایی

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن


جناب آقاي  دكتر علي لباف
دانشيار گروه طب اورژانس 
عضو حقیقی شورای اجرایی گروهآقای دکتر سید حسین سید حسینی داورانی
دانشیارگروه طب اورژانس 
رئیس بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره)


آقای دکتر حجت شیخ مطهر واحدی
دانشیار گروه طب اورژانس 
رئیس بخش اورژانس بیمارستان دکتر شریعتیآقای دکتر پویا پاینده مهر 
استادیار گروه طب اورژانس 
رئیس بخش اورژانس بیمارستان سینا