ریاست بخش اورژانس بیمارستان دکتر شریعتی

حذف
سه ستونه
حذف
ویرایشگر متن

آقای دکتر حجت شیخ مطهر واحدی
دانشیار و رئیس بخش اورژانس بیمارستان دکتر شریعتی