دستورالعمل انجام داپس

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

دستورالعمل انجام داپس

توجه: هرگونه برداشت، چاپ و یا استفاده آکادمیک از این دستورالعمل منوط به کسب اجازه از گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.

تعریف DOPS

 DOPS روشي است که اختصاصاً براي ارزيابي مهارتهاي عملي و دادن بازخورد طراحي شده است. اين روش مستلزم مشاهده مستقيم فراگير در حين انجام يک پروسيجر و ارزيابي همزمان بصورت کتبي مي باشد . با اين روش مي توان مهارت عملي فراگير را به صورت عيني و ساخت يافته اي مورد ارزيابي قرار داد.

 پروسیجرها

سال اول دستیاری : RSI، توراسنتز، لومبار پانکچر، پاراسنتز

سال دوم دستیاری : جااندازی دررفتگی مفصل شانه، تعبیه کاتتر ورید مرکزی، تعبیه لوله سینه ای، آرتروسنتز (مفاصل زانو، مچ پا، آرنج)

سال سوم دستیاری : ترمیم تانلدون اکستانسور، بلوک اعصاب محیطی، گچ گیری، FAST  (از بین فست و ترمیم تاندون انتخاب یک مورد کافی است).

خط مشی

دستیار و هیات علمی طی زمان ارزیابی از مسئولیتهای بالینی معاف هستند و این مسئولیت بطور موقت با تشخیص هیات علمی یا دستیار ارشد به سایر همکاران واگذار می شود. دستیار می تواند با هماهنگی قبلی با هیات علمی و در صورت تقبل ایشان در خارج از شیفت بالینی تحت ارزیابی قرار گیرد. در صورتی که دستیار در ارزیابی یک پروسیجر نمره قبولی دریافت نکند، حداقل سه هفته بعد می تواند مجددا درخواست ارزیابی همان پروسیجر را بنماید.

ارزیابی

دستیاران باید در پنج ماه اول سال دستیاری حداقل دو پروسیجر ارزیابی شده را به مسئول آموزش دستیاری تحویل دهند. تنها استثنا دستیاران سال سومی هستند که کل زمان یادشده را در روتیشن و خارج از بخش اورژانس گذرانده اند. دستیارانی که تا پایان بهمن ماه هیچ برگه ارزیابی پروسیجر تحویل ندهند با تصمیم گروه نمره ارزیابی درون بخشی مربوط به بهمن ماه ایشان "صفر" در نظر گرفته خواهد شد.

برگه های ارزیابی تا دهم اردیبهشت ماه هر سال تحویل گرفته می شوند.

دستیارانی که کلیه ارزیابی های مربوط به سال دستیاری خود را با نمره قبولی انجام داده اند، در صورت تمایل می توانند پس از ازمون ارتقا و قبولی در آن پروسیجرهای مربوط به سال تحصیلی آتی خود را تحت ارزیابی قرار دهند.

هیات علمی

هیات علمی ارزیابی کننده DOPS ، باید هیات علمی گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تهران باشد.

هر یک از پروسیجر های هر دستیار در هر سال تحصیلی باید توسط هیات علمی های متفاوت ارزیابی شود

هر دستیار در هر سال تحصیلی با هماهنگی مسئول آموزش دستیاری اجازه دارد حداکثر دو پروسیجر را با یک هیات علمی تحت ارزیابی قرار دهد.

هر دستیار در کل دوره دستیاری نباید از یک هیات علمی بیش از چهار ارزیابی DOPS داشته باشد.

بیمار

در صورتی که بیمار هوشیار است لازم است از انجام ارزیابی و روند آن اطلاع و رضایت داشته باشد.

دستیار بایستی از بیمار رضایت نامه شفاهی مبنی بر انجام پروسیجر دریافت کند.

لازم است کسب اجازه از بیمار یا قیم قانونی وی در حضور پرستار مسوول بیمار یا هیات علمی کشیک انجام شود.

در صورتی که بیمار هوشیار نیست، تعیین امکان و ضرورت ارزیابی بر عهده هیات علمی است.

در صورت فوریت انجام پروسیجر در بیماران غیر هوشیار و عدم دسترسی به قیم بیمار صدور مجوز انجام پروسیجر بر عهده هیات علمی خواهد بود.

 شرح وظایف هیات علمی

طی یک DOPS  هیات علمی مسئول ارزیابی دستیار می باشد و  از سایر وظایف بالینی و غیر بالینی معاف است.

پیش از شروع پروسیجر، هیات علمی موظف است با پرسش چند سوال متناسب از آمادگی تئوری دستیار اطمینان کسب کند و سپس اجازه انجام پروسیجر را بدهد.

طی زمان ارزیابی هیات علمی  نباید به آموزش دستیار بپردازد.

بلافاصله پس از پایان ارزیابی هیات علمی باید بازخورد مناسب به دستیار ارائه کند.

هیات علمی موظف است در صورت روش غیر صحیح انجام پروسیجر که احتمال آسیب به حیات یا اندام داشته باشد یا عوارض خطرناک ایجاد کند، ارزیابی را متوقف کند و در صورت نیاز به ادامه پروسیجر شخصا آنرا ادامه دهد یا مسئولیت آنرا به دستیاری که توانایی انجام آنرا داشته باشد محول کند.

شرح وظایف دستیار

انتخاب بیماری که از نظر علمی اندیکاسیون انجام پروسیجر داشته باشد.

کسب اجازه کتبی از بیمار یا همراه مسئول بیمار قبل از شروع پروسیجر.

اطلاع به بیمار در مورد انجام ارزیابی و روند آن.

آماده کردن کلیه وسایل و تجهیزات لازم برای انجام پروسیجر و درمان عوارض احتمالی قبل از شروع پروسیجر.

آماده کردن کلیه داروها و تجهیزات لازم برای بیحسی و کاهش درد  Sedation and Analgesia قبل از شروع پروسیجر.

آماده کردن کلیه وسایل و تجهیزات لازم برای  مونیتورینگ بیمار قبل از شروع پروسیجر

درخواست کمک در صورت بروز مشکل یا ناتوانی در انجام صحیح پروسیجر.

قطع ارزیابی در صورت احتمال آسیب به حیات یا اندام بیمار یا ایجاد عوارض خطرناک .

کسب بازخورد از هیات علمی.

ارائه اصل مستندات ارزیابی های انجام شده  به دفتر آموزش( مسئول آموزش دستیاری) و تصویر آن به استاد راهنمای بالینی.

گهداری تصویر مستندات ارزیابی های انجام شده.

وسایل و تجهیزات و داروها

به کلیه وسایل و تجهیزات و داروهای لازم برای انجام پروسیجر و درمان عوارض احتمالی، بیحسی و کاهش درد مانند Sedation and Analgesia و مونیتورینگ بیمار،  گفته می شود.

دستیار باید بر اساس روش انجام پروسیجر، روش کاهش درد، اصول استاندارد و کتابهای مرجع کلیه وسایل فوق را آماده کند.

قطع ارزیابی

در صورت عدم رعایت اصول استاندارد انجام پروسیجر، تکنیک غلط و ناآمادگی دستیار با تشخیص هیات علمی ارزیابی متوقف می شود.

قطع پروسیجر

در صورت احتمال آسیب به حیات یا اندام بیمار یا ایجاد عوارض خطرناک با تشخیص هیات علمی انجام پروسیجر متوقف می شود و هیات علمی و دستیار بلافاصله به وضعیت بیمار رسیدگی خواهند کرد.

زمان اختصاص داده شده

زمان اختصاص داده شده برای ترمیم تاندون اکستانسور اندام فوقانی چهل وپنج دقیقه است.

زمان اختصاص داده شده برای سایر پروسیجرها  برحسب نوع آن و طبق نظر هیات علمی بیست تا بیست و پنج دقیقه است.

در صورت بروز مشکلات تکنیکی حین انجام پروسیجر و طولانی شدن زمان، با تشخیص هیات علمی ارزیابی متوقف می شود یا وقت اضافه در نظر گرفته می شود.

فرم ارزیابی پروسیجر

برای هر پروسیجر یک فرم ارزیابی تکمیل می شود و توسط هیات علمی و دستیار  مهر و امضا می شود.

فرم ارزیابی باید بلافاصله بعد از انجام پروسیجر تکمیل شود.

فرم هایی که با فاصله تکمیل شده باشند علیرغم نمره قبولی در نمره نهایی موثر نخواهند بود و سبب تاخیر سه هفته ای در ارزیابی مجدد همان پروسیجر خواهند شد.

کپی فرم کامل شده توسط دستیار نگهداری می شود.

از فرم کامل شده توسط دستیار دو نسخه تصویربرداری می شود و اصل آن در اختیار دفتر آموزش( مسئول آموزش دستیاری) و کپی آن در اختیار استاد راهنمای بالینی قرار می گیرد.

بلافاصله پس از تکمیل فرم، باید در سامانه لاگ بوک نیز ثبت گردد. ملاک ارزیابی نهایی ثبت در سامانه است.

نمره دهی

نمره دهی هر بار ارزیابی بر اساس فرم از پیش آماده شده انجام خواهد شد.

هیات علمی در صورت تمایل، نقطه نظر یا پیشنهادخود را در  در فرم فوق یادداشت خواهد کرد.

ارائه بازخورد

پس از پایان پروسیجر هیات علمی موظف است به مدت حداقل پنج تا ده دقیقه به دستیار در مورد کلیه امور انجام شده و ارزیابی شده بازخورد مناسب بدهد.

ثبت پروسیجر

دستیار باید شرح پروسیجر را در برگه پروسیجر پرونده وارد و آنرا مهر و امضا کند.

هیات علمی بعد از رویت شرح پروسیجر، برگه ارزیابی را مهر و امضا خواهد کرد.

ثبت خطا

کلیه خطاهای احتمالی در حین انجام پروسیجر باید در پرونده بیمار ثبت شود.

ثبت عوارض

کلیه عوارض احتمالی حین و بعد از پروسیجر و کارهایی که برای تشخیص یا درمان آنها انجام شده است باید در پرونده بیمار ثبت شود.

دکتر نجاتی، مسئول DOPS گروه

دانلود فرم داپس