تشکیلات گروه

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

مدیرکروه:دکتر محمد جلیلی
معاون آموزشی: دکتر علی لباف

 • مسئول آموزش دستیاری بیمارستان امام خمینی: دکتر هومان حسین نژاد
 • مسئول آموزش دستیاری بیمارستان شریعتی: دکتر احسان کریمی
 • مسئول آموزش دستیاری بیمارستان سینا: دکتر مریم بحرینی
 • مسئوول آموزش کارورزی: دکتر حجت شیخ مطهر واحدی
 • رابط آموزش کارورزی بیمارستان امام: دکتر شهرام باقری حریری
 • رابط آموزش کارورزی بیمارستان سینا: دکتر فاطمه رسولی
 • مسئول ارزیابی بالینی دستیاران بیمارستان امام: دکتر مجتبی عقیلی
 • مسئول ارزیابی بالینی دستیاران بیمارستان شریعتی: دکتر امیرحسین جهانشیر
 • مسئول آموزش شبیه سازی بالینی: دکتر امیرحسین جهانشیر

معاون پژوهشی: دکتر فرزانه شیرانی

 • رابط پژوهشی بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی: دکتر امیر نجاتی
 • رابط پژوهشی بخش اورژانس بیمارستان شریعتی: دکتر جواد سیدحسینی
 • رابط پژوهشی بخش اورژانس بیمارستان سینا: دکتر پویا پاینده مهر
رؤسای بخش های اورژانس:
 • بیمارستان امام خمینی: دکتر سید حسین سیدحسینی داورانی
 • بیمارستان شریعتی: دکتر مرتضی سعیدی
 • بیمارستان سینا: دکتر مهدی مومنی

مسئول امور بین الملل: دکتر شروین فرهمند

مسئول  انفورماتیک: دکتر جواد سیدحسینی

مسئول آموزش  مدوام و دوره های کوتاه مدت حرفه ای: دکتر سیدحسین سیدحسینی داورانی.