اولویت های گروه طب اورژانس

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
سه اولویت کاری گروه:
 • 1- فراهم نمودن امکان آموزش تکمیلی تخصصی در داخل و خارج از کشور  در قالب کارگاه ها،سمینارها و دوره های کوتاه و بلند مدت آموزشی
 •  2- ساماندهی و هدفمند نمودن و انتشار فعالیت های پژوهشی در گروه
 •  3- مدیریت فعالیت های آموزشی، پژوهشی و درمانی اساتید با هدف ارتقا آکادمیک فردی و گروهی         ​
رئوس برنامه 2 ساله گروه:
 • 1- بازنگری برنامه آموزشی دستیاری با هدف کمتر نمودن حجم آموزش های نظری و تعیین سرفصل هایی منطبق با نیازهای اصلی و پایه ای بالینی دستیاران و منطبق کردن سرفصل های آموزشی با توانمندی اساتید ارائه کننده و تقویت محتوای آموزش های عملی
 •  2- استفاده منطقی از روش های ارزیابی صلاحیت بالینی در جهت دستیابی به اهداف آموزشی تعیین شده
 • 3- کمک به رفع موانع ارتقا آکادمیک اعضای هیات علمی دارای تاخیر قابل ملاحظه در این مهم با متمرکز نمودن فعالیت این اساتید و جلب حمایت سایر افراد گروه
 • 4- تعیین اساتید دارای لاین پژوهشی و برقراری ارتباط پژوهشی بین اعضای هیات علمی جوان تر گروه با این اساتید و هدایت اساتید جوان برای دستیابی به یک مسیر پژوهشی مشخص
 • 5- حرکت در جهت فراهم آوردن امکان آموزش های تکمیلی تخصصی، در قدم اول به صورت آموزش های کوتاه مدت و در صورت حصول نتایج مناسب، طراحی دوره های بلند مدت
 • 6- تقویت کمیته های آموزشی،  پژوهشی و درمانی مراکز آموزشی و مشارکت حداکثری اساتید در فعالیت های این کمیته ها با هدف مشارکت هرچه بیشتر اعضای هیات علمی در روند تصمیم سازی های گروه
 • 7- برگزاری جلسات عمومی فصلی با هدف ارائه گزارش کار تیم های اجرایی گروه و اطلاع رسانی در مورد مصوبات به تمامی اعضای هیات علمی گروه
 • 8- حفظ و ارتقا جایگاه علمی گروه به عنوان برترین گروه آموزشی طب اورژانس کشور در حیطه های آموزش دستیاری و پزشکی عمومی علی رغم ادامه روند کاهش تعداد دستیاران
 • 9- حضور در برنامه های آموزشی پزشکی عمومی در مقاطع پیش از کارآموزی
 • 10- مجازی سازی بخشی از آموزش تخصصی و پزشکی عمومی (مسوول مربوطه در گروه تعیین شده است)
 • 11- فراهم نمودن امکان اعزام اعضای هیات علمی با هدف آموزش در دوره های کوتاه مدت یا بلند مدت تکمیلی تخصصی به صورت برنامه هایی منجر به مدارک مشترک با دانشگاه های منطقه ای
 • 12- علاوه بر گروه های همکار فعلی، تقویت ارتباطات بین گروهی با سایر گروه های آموزشی با مرکزیت در برگزاری سمینارها وکارگاه آموزشی مشترک
 • 13- استفاده از تجربه و الگوی راه اندازی دوره های ATLS برای همکاری با گروه های قلب و عروق، داخلی،  بیهوشی و اطفال برای راه اندازی دوره های آموزشی ACLS و PALS
 • 14- تقویت بنیه پژوهشی گروه با استفاده از ظرفیت های دانشگاه، مرکز پژوهش ها و مجله علمی گروه
 • 15- حفظ و ارتقا همکاری اعضای گروه برای مشارکت در امور اجرایی و تقویت روابط درون و برون گروهی