اعضاء هیات علمی بیمارستان سینا

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
آقای دکتر پویا پاینده مهر
استادیار گروه طب اورژانس
رییس بخش اورژانس بیمارستان سینا

آقای دکتر علیرضا براتلو
دانشیار گروه طب اورژانس
معاون پژوهشی گروه طب اورژانس

آقای دکتر مهران ستوده نیا
استادیار گروه طب اورژانس

آقای دکتر آرش صفایی
استادیار گروه طب اورژانس

خانم دکتر مریم بحرینی
دانشیار گروه طب اورژانس

خانم دکتر فاطمه رسولی
استادیار گروه طب اورژانس

خانم دکتر عاطفه عبداللهی
استادیار گروه طب اورژانس

آقای دکتر کمال بصیری
استادیار گروه طب اورژانس

آقای دکتر علیرضا جلالی
خانم دکتر سپیده اعرابی
​استادیار گروه طب اورژانس