اعضاء هیات علمی بیمارستان دکتر شریعتی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
آقای دکتر حجت شیخ مطهر واحدی
دانشیار گروه طب اورژانس
رییس بخش اورژانس بیمارستان دکتر شریعتی

آقای دکتر سیدجواد سید حسینی
​دانشیار گروه طب اورژانس
معاون آموزشی گروه

آقای دکتر امیرحسین جهانشیر 
​دانشیار گروه طب اورژانس
معاون اجرایی گروه

آقای دکتر مرتضی سعیدی
​دانشیار گروه طب اورژانس

آقای دکتر مهدی مومنی
​دانشیار گروه طب اورژانس

آقای دکتر احسان کریمی
استادیار گروه طب اورژانس

خانم دکتر فرزانه شیرانی
​دانشیار گروه طب اورژانس

خانم دکتر الناز وحیدی
​دانشیار گروه طب اورژانس

خانم دکتر نرگس محمدرضایی
​استادیار گروه طب اورژانس

آقای دکتر مهراد عقیلی
استادیار گروه طب اورژانس