کارگاه شبیه سازی سازی بالینی خراد ماه با موضوع بیماری های داخلی

کارگاه شبیه سازی سازی بالینی خراد ماه با موضوع بیماری های داخلی

15 خرداد 1394

کارگاه شبیه سازی سازی بالینی خراد ماه با موضوع بیماری های داخلی با سه سناریوی طوفان تیروئیدی، نارسایی کلیه و دیالیز و کتواسیدوز دیابتی در بیمارستان شبیه سازی شده حکیم جرجانی در 12 جلسه برگزار شد. 


منبع:گروه طب اورژانس دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0