کارگاه شبیه سازی سازی بالینی خراد ماه با موضوع بیماری های داخلی

کارگاه شبیه سازی سازی بالینی خراد ماه با موضوع بیماری های داخلی

15 3 1394

کارگاه شبیه سازی سازی بالینی خراد ماه با موضوع بیماری های داخلی با سه سناریوی طوفان تیروئیدی، نارسایی کلیه و دیالیز و کتواسیدوز دیابتی در بیمارستان شبیه سازی شده حکیم جرجانی در 12 جلسه برگزار شد. 


منبع:گروه طب اورژانس دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0