انتخاب برنامه شبیه سازی بالینی و لاگ بوک گروه طب اورژانس به عنوان فرآیندهای آموزشی برتر دانشگاهی در جشنواره شهید مطهری سال 1394

انتخاب برنامه شبیه سازی بالینی و لاگ بوک گروه طب اورژانس به عنوان فرآیندهای آموزشی برتر دانشگاهی در جشنواره شهید مطهری سال 1394

1 2 1394

برنامه شبیه سازی بالینی و لاگ بوک گروه طب اورژانس به عنوان فرآیندهای آموزشی برتر دانشگاهی در جشنواره شهید مطهری سال 1394 انتخاب شدند. در فرآیند شبیه سازی بالینی، نزدیک به بیست نفر از اعضای هیئت علمی گروه طب اورژانس در جلسات شبیه سازی بالینی که به طور متوسط 12 بار در ماه اجرا می شود شرکت داشته و به آموزش موارد اساسی کوریکولوم طب اورژانس به دستیاران در محیط بیمارستان شبیه سازی شده حکیم جرجانی می پرداختند. لاگ بوک الکترونیک نیز برنامه ای تحت وب برای ثبت فعالیت دستیاران و همچنین دفتر کار مجازی اعضای هیئت علمی می باشد که سودمندی آن نسبت به روش ثبت کاغذی قبلی در مطالعه ای مشخص شده است. ضمن تبریک این موفقیت به کلیه اعضای گروه طب اورژانس، امیدواریم این فرآیندها در مرحله کشوری جشنواره نیز حائز رتبه های برتر بشوند.


منبع:گروه طب اورژانس دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0