کلاس های گروه کوچک

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، فضاهایی برای کار در گروه های کوچک در نظر گرفته شده است (کلاس های شش تایی). این کلاسها برای برگزاری جلسات کار در گروه کوچک (5 تا 15 نفر) با وجود یک توتور قابل استفاده انددر این فضاها که با هدف ارتقای یادگیری مشارکتی، تعاملی و فعال راه اندازی شدند، دانشجویان با در اختیار داشتن صندلی های قابل جا به جایی در گروه های کوچک و از طریق بحث به یادگیری می پردازند. راندهای اخلاق و سایر جلسات کار در گروه کوچک در این فضا برنامه ریزی می شود.