کلاس بزرگ فعال

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
کلاس‌های یادگیری فعال، فضاهایی هستند که برای حمایت یاددهی-یادگیری فعال و درگیر کردن دانشجویان در یادگیری خودشان طراحی‌شده‌اند. در این فضاها ارتقای مشارکت دانشجو (student engagement) که یکی از معیارهای کیفیت آموزش است، ترغیب و دنبال می‌گردد. فضای آموزشی مذکور برای تسهیل برگزاری جلسات یادگیری فعال مانند یادگیری مبتنی بر مساله، کلاس وارونه، یادگیری مبتنی بر تیم، بحث موردی برای تعداد زیاد دانشجویان (بالای 100 نفر) استفاده می‌شود. در حال حاضر دو کلاس شامل تالارهای قریب و دانشجو در دانشکده پزشکی برای ایجاد شرایط یادگیری فعال در گروه بزرگ تجهیز شده‌اند.