جلسات کرامت جسد

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
معرفی و اهمیت:
رفتار با احترام با جسدها و حفظ کرامت آنها، جنبه­ی دیگری از رعایت حقوق اهدا شدگان است و این مساله یکی از مهمترین دغدغه ­های خانواده ­های اهداشدگان نیز به شمار می آید. این مساله به قدری حائز اهمیت است که در برخی مطالعات، یکی از دلایل اصلی عدم اهدای جسد توسط افراد، نگرانی آنان از بی احترامی به جسد­ عنوان شده است. از آنجائیکه گروهی از دانشجويان ديد مناسبی نسبت به گذشته جسدها و نحوه­ي تهيه آنها برای سالن تشريح ندارند، همين موضوع گاهی باعث بی توجهی شان در خصوص حفظ اصول رفتار حرفه ای و اخلاقی در سالن تشریح مي­شود. به همین منظور جلسات کرامت جسد به صورت اختیاری در دوره علوم پایه برای دانشجویان پزشکی برگزاری می شود.

اهداف برنامه:
 
تغییر نگرش دانشجویان نسبت به اهداکنندگان جسد و نحوه­ي تهيه آنها براي سالن تشريح
آگاهی نسبت به اصول رفتار حرفه ای و اخلاقی در سالن تشریح


نحوه اجرا:
به همت گروه آناتومی جلسات بزرگداشت اهدا کنندگان جسد با حضور خانواده متوفی و دانشجویان و اساتید گروه آناتومی برگزار می شود. از آنجا که مرگ اهدا کنندگان و تشکیل این مراسم غیر قابل پیش بینی است، لذا امکان گنجاندن آن در برنامه دانشجویان و حضور اجباری دانشجویان پزشکی میسر نیست و دانشجویان پزشکی در این مراسم به صورت اختیاری شرکت می کنند. در طی این برنامه، ضمن بزرگداشت اهداکنندگان جسد، مراسم یادبودی به صورت ماهانه به همین منظور گرفته می شود.